Thursday, 06/10/2022 - 21:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH VĂN VÕ

Kế hoạch thi giáo viên giỏi năm học 2018-2019

 PHÒNG GD&ĐT CHƯƠNG MỸ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN VÕ

 

Số: …../KH-TH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Văn Võ, ngày …. tháng 10  năm 2018

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018-2019

 

            Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Thực hiện công văn số 593/HD-GD&ĐT- GDTH ngày 08/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp Tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo Chương Mỹ;

          Kế hoạch số 111/KH-TH ngày ../9/2018 của trường Tiểu học Văn Võ về việc thực hiện nhiệm vụ năm học; Trường tiểu học Văn Võ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2018-2019 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

I. Mục đích

             - Hội thi là một đợt sinh hoạt chuyên môn nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện tốt Chương trình giáo dục tiểu học;

             - Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua Hội thi nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;

          - Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

- Thông qua Hội thi cấp trường, nhà trường lựa chọn giáo viên xuất sắc tham gia Hội thi cấp huyện.

- Tham gia Hội thi là một chỉ số để đánh giá, xếp loại cá nhân trong việc thực hiện nhệm vụ năm học và là căn cứ để xét  thi đua cuối năm học.

II. Yêu cầu

- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong chương trình giáo dục của cấp học.

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng có tính giáo dục, khuyến khích động viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

B. TỔ CHỨC HỘI THI

          - Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT- BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, nhà trường tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo quy định. Cử chọn giáo viên có đủ điều kiện, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.

1. Nội dung, hình thức thi:

          1.1- Nội dung thi

          * Đối với giáo viên dạy văn hóa

          - Mỗi giáo viên  thực hành thi giảng dạy 1 tiết (Bao gồm Toán, tiếng Việt, TNXH hoặc Khoa học có áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột) trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, tiết đó do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

* Đối với giáo viên dạy các môn chuyên biệt

- Mỗi giáo viên  thực hành thi giảng dạy 1 tiết theo chuyên môn.

1.2. Hình thức thi

Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian 1 tuần trước thời gian thi giảng.

2. Đối tượng dự thi:

Là giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy tại trường (đủ điều kiện như Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3. Thời gian địa điểm tổ chức Hội thi:

3.1. Thời gian tổ chức Hội thi:

 Từ ngày 23/10/2018 đến ngày 26/10/2018.

3.2. Địa điểm tổ chức Hội thi

 Tổ chức thi dạy thực hành tại lớp dạy.

4. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi.

a, Đánh giá:

          - Điểm đánh giá tiết dạy theo thang điểm 20 (Giỏi từ 18 - 20 điểm, Khá từ 14 - dưới 18 điểm, Trung bình từ 10 đến 14 điểm, chưa đạt dưới 10 điểm);

       b, Công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường:

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt những yêu cầu sau:

- Các bài thi giảng đạt loại giỏi;

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường sẽ được trao giấy chứng nhận.

c, Xếp loại cá nhân:

- Căn cứ vào điểm trung bình của mỗi giáo viên dự hội thi (tổng điểm giờ dạy) để xếp thứ tự các giáo viên trong trường.

- Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của cá nhân.

- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường là điều kiện để tham dự Hội thi cấp huyện và là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.

C. Tổ chức thực hiện:

- Nhà trường tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường; thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban thư ký, Ban đề thi theo quyết định của Hiệu trưởng.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Ban tổ chức để xem xét giải quyết.

           Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2018-2019, trường Tiểu học Văn Võ yêu cầu các cá nhân và các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1

- Các tổ chuyên môn (để chỉ đạo);

- Các giáo viên (để th/h);

- Lưu: VT

HIỆUTRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng

 

Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 62
Năm 2022 : 4.861