Hình ảnh  bữa trưa các con khối 1 ăn bán trú tại trường.Đây là hoạt động theo đăng ký tự nguyên của phụ huynh học sinh.